Skip to main content

Årsberetning 2023 Enova SF

Enova SF (Enova) er et statsforetak eid av Klima- og miljødepartementet (KLD). Vi ble stiftet 22. juni 2001, og er lokalisert i Trondheim. Vår viktigste oppgave er å bidra til at Norge når klimaforpliktelsene våre og omstiller oss til et lavutslippssamfunn.

Enova forvalter

. Klima- og energifondet er et statlig fond, hvor den viktigste finansieringskilden i 2023 er tildelinger over statsbudsjettet inkludert påslag på nettariffen. Hvordan vi forvalter Klima- og energifondet, er regulert gjennom vedtektene, rullerende avtaler med KLD og årlige oppdragsbrev.

Sentrale forhold 2023

2023 er det tredje året av fireårsavtalen 2021-2024 med KLD, en avtale hvor målet om reduksjon av klimagassutslipp har blitt spisset. Enova skal støtte de som utvikler ny klimavennlig teknologi, og de som går foran ved å ta det i bruk. Når pris og risiko er redusert, og teknologien har fått fotfeste i markedet, trekker vi oss ut. I 2023 fikk Enova et tillegg til avtalen med KLD som spisset Enovas rolle inn mot et effektivt energisystem. Dette innebærer blant annet å bidra til mer effektiv bruk av energi, mer effektiv utnyttelse av eksisterende nett og utvikling av nye energiteknologier.

Det viktigste virkemidlet vårt er finansiering i form av investeringsstøtte til prosjekter i ulike markeder. I 2023 utgjorde dette 6,0 mrd. kr (2022: 5,4 mrd. kr). Totalt kontraktsfestet vi forpliktelser på vegne av Klima- og energifondet for 6,3 mrd. kr (2022: 5,7 mrd. kr), inkludert administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter. Transportsektoren er den sektor som er blitt tildelt mest støtte i 2023 med 3,1 mrd. kroner.

De siste årene har pandemi, krig i Ukraina og i Midtøsten, økte priser og renteheving skapt en uro i økonomien. Til tross for dette opplever vi at det fortsatt er stor interesse for å investere i klimaprosjekter.Det understøttes av økt tildelt investeringsstøtte, og at porteføljen vår av prosjekter leverer godt på formål og styringsparametere, herunder oppnåelse av de måleindikatorer som er satt i fireårsavtalen.

Det henvises til Enovas årsrapport for videre informasjon om forvaltningen av Klima- og energifondet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Enova mottar driftsinntekter i form av administrasjonshonorar for forvaltning av Klima- og energifondet, som fastsettes av KLD. Samlet administrasjonshonorar i 2023 var 192,75 mnok. (eksklusiv mva). Denne rammen dekker ordinær drift av Enova SF, samt administrering av Energitilskuddsordningen (3,85 mnok) og Nærvarmeordningen (1,1 mnok). I tillegg er det inntektsført periodiserte prosjektmidler på til sammen 3,0 mnok. Dette er hovedsakelig knyttet til Prosjekt-42.

Driftskostnader er opp 29 mnok (17 %) fra 2022. Lønnskostnader står i Enova for nærmere to tredjedeler av driftskostnadene. I 2023 er det denne posten som også øker mest. Dette på bakgrunn behov forankret i økte tildelinger og økt aktivitet. Tilførte midler til Klima- og energifondet har siden første år i avtaleperioden økt med 65 %. Samtidig har Enova i 2023 valgt å ansette i enkelte stillinger i stedet for å benytte eksterne konsulenter. Dette reduserer konsulentkostnadene i 2023 sammenlignet med 2022.

IT-kostnader er den andre posten som øker vesentlig sammenlignet med 2022. Dette er en ventet utvikling og en konsekvens av å gjøre IT mer forretningsnært, hvor vi har bygd en digital plattform som er rustet for framtidige forretningsbehov, og gitt eksisterende IT-løsningen den forvaltningen som kreves for å tilfredsstille dagens behov og sikkerhetskrav.

Resultat for 2023 viser et underskudd på 993 226 kroner.

Selskapets totalkapital per 31.12.23 var 102,6 mnok og sum egenkapital var 46,4 mnok, tilsvarende en egenkapitalandel på 45,2 % (2022: 48,5 %). Likviditetsbeholdning utgjorde 82,3 mnok, noe som anses som god likviditet. Endring i langsiktig gjeld kommer av forskuddsbetalt tilskudd til

42. Det balanseførte tilskuddet vil reduseres og derav inntektsføres i takt med avskrivningskostnader av aktiverte prosjektkostnader.

Risikofaktorer og risikostyring

Enova har etablert en egen policy for risikostyring og internkontroll. Policyen skal understøtte at vi når våre fastsatte mål, samt gi tilstrekkelig sikkerhet for at risiko holdes innenfor de rammer styret mener er forsvarlig.

Enova er eksponert for ulike former for risiko. Risiko vurderes knyttet til utviklingen i de markedene Enova opererer i, omdømme og risiko knyttet til interne forhold. Styret vedtar årlig Enovas risikotoleranse. Denne gir en beskrivelse av den risiko selskapet er villig til å akseptere, og som gir en akseptabel balanse mellom risiko og forventet måloppnåelse innenfor ulike risikoområder.

Risikostyring og internkontroll er en integrert del av virksomhetsstyringen vår, og kontinuerlig forbedring er sentralt i alle deler av prosessen. Dette betyr blant annet at risikostyringen er sentralt i arbeidet med mål, våre arbeidsmetoder og den løpende rapportering. Risikostyringen i Enova skal sikre en systematisk tilnærming i å identifisere, vurdere og håndtere risiko.

Enova har vurdert finansiell risiko slik den er definert i regnskapsloven, og med dette markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Selskapet er i svært liten grad utsatt for disse risikoene.

Organisasjon og arbeidsmiljø

Enova er en kunnskapsbedrift.Vårt fremste aktivum er den enkelte medarbeiders kompetanse, og hvordan vi får nyttiggjort denne i samspill med organisasjonens systemer og prosesser. Vi jobber målrettet for å være en attraktiv arbeidsplass, og søker å underbygge den enkeltes styrker og ønsker om å utvikle seg og prestere godt. Selskapet skal utøve verdibasert ledelse, og jobbe for at våre verdier (markedsnær, grundig, modig og lærende) skal ligge til grunn i det interne samspillet og i vår kontakt med omverden.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle organisasjonen vår. Det er viktig at vi har en felles målforståelse i alle deler av organisasjonen, og at vi utvikler oss i takt med ambisjonene. Både som individer og organisasjon må vi ha evne og vilje til kontinuerlig å utvikle oss. Enova skal være en innovativ og profesjonell forretningspartner, ha kompetanse til å flytte samfunnet, og være en drivkraft for omstilling. Et godt arbeidsmiljø og en god organisasjonskultur støtter opp under arbeidet for å nå disse målene, og må derfor være gjenstand for kontinuerlig oppmerksomhet og videreutvikling.

For å ha innsikt i medarbeideropplevelsen gjennomføres årlig en medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelsen for 2023 viser i all hovedsak fremgang og gode resultater. For enheter med svakere resultater er det iverksatt

, og det arbeides tett med lederes oppfølging av tiltak.

Kompetanseutvikling er svært viktig for Enova. Dette gjenspeiles også i medarbeiderundersøkelsene. I 2023 er det særlig prioritert å bygge forståelse og kompetanse til å bli en mer datadrevet organisasjon. Dette arbeidet videreføres i 2024, både ved at den enkelte skal forstå og mestre nødvendige digitale ferdigheter i sin rolle, og ved at kulturen vår skal understøtte deling og utnyttelse av data.

Vi har en policy om at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling eller diskriminering av noe slag, og vi anerkjenner verdien av likestilling og mangfold på arbeidsplassen. Vi har publisert vår likestillingsredegjørelse på våre hjemmesider.

Ved utgangen av 2023 hadde vi 98 fast ansatte medarbeidere.Gjennomsnittsalderen er 44,7 år. Utdannings- og erfaringsbakgrunnen varierer innen mange fagområder. Turnover for 2023 var på 9,94 prosent, som er en økning på 1,44 prosent fra fjoråret. Rekrutteringer gjennomført i 2023 har ytterligere styrket Enovas kompetanse innenfor strategisk prioriterte områder. Flere interne søkere har også søkt seg til nye stillinger. Gjennom rekrutteringen har vi styrket spisskompetansen innenfor data, digitalisering og IT, som er viktig for å nå målene om å bli en mer datadrevet organisasjon. Vi har også brukt rekruttering til å styrke kompetansen vår innenfor de ulike markedsområdene. Interessen knyttet til utlyste stillinger har vært høy, noe som bekrefter inntrykket av at Enova er en attraktiv arbeidsplass.

Det samlede sykefraværet for 2023 var på 3,38 prosent. Herav utgjorde sykdom med sykemelding 2,34 prosent og egenmeldt sykefravær 1,04 prosent.Det er ikke rapportert om arbeidsuhell eller ulykker i løpet av 2023. Enova er en IA-bedrift og tilrettelegger arbeidssituasjonen for sykemeldte. Arbeidsmiljøutvalget i Enova har avholdt fire møter i 2023. Referat fra møtene er tilgjengeliggjort for de ansatte.

Samfunnsansvar

Enova skaper livskraftig forandring. Det innebærer at vi bidrar til varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Vi styrker også forsyningssikkerheten og reduserer utslippene av klimagasser. Vi fremmer også økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta i bruk energieffektive og miljø- og klimavennlige løsninger, og jobber med holdningsskapende arbeid overfor næringsliv og privatpersoner.

Tjenesten «Enova Svarer» mottok til sammen 66 378 henvendelser, fordelt på 46 373 fra næringsaktører og 20 005 fra privatpersoner. Dette er en økning på 3300 henvendelser sett mot 2022.

Vi arbeider aktivt med bevisstgjøring rundt våre etiske retningslinjer.Sammen med verdiene våre skal det fungere som en rettesnor i vår atferd. Dette står sentralt i organisasjons- og lederutviklingen. Vi har en aktiv tilnærming til at det vi gjør skal være transparent og åpent, og vi jobber aktivt for et godt ytringsklima i organisasjonen. Arbeidet med etikk, verdier og psykologisk trygghet være en viktig del av vårt kontinuerlige arbeid med kultur og medarbeidere. Tilsvarende vil vi i våre innkjøpsprosesser stille krav om etisk handel og å unngå sosial dumping. Vi ønsker at våre leverandører har klare klimaambisjoner og tilrettelegger for sosial integrering. Vi ønsker også å tilrettelegge for praksisplasser for personer med spesielle oppfølgingsbehov i samarbeid med NAV.

Aktivitets- og redegjørelsesplikt for universell utforming av IKT under likestillings- og diskrimineringsloven § 19 a.

I henhold til likestillings- og diskrimineringsloven § 19 a. er Enova forpliktet til å offentliggjøre en tilgjengelighetserklæring på UU-status (uustatus.no), som til enhver tid skal være tilgjengelig for allmennheten. Lenken til erklæringen skal være synlig i nettsidens bunntekst.

På rapporteringstidspunktet oppfyller Enova kravene knyttet til tilgjengelighetserklæringen. Status for forbedringsarbeidet og oppdatert erklæring for 2023 inkluderer følgende punkter:

  • Alle avvik på Enova.no er rettet i løpet av 2023, og erklæringen er oppdatert i samsvar med dette.
  • Det gjenstår fortsatt noen avvik i innlogget sone, hovedsakelig knyttet til Enovatilskuddet og søknadssenteret for næringskunder.
  • Avvikene er kontinuerlig under vurdering i prioriteringene for disse systemene.

Det sentrale tiltaket for videre utvikling er å etablere et felles komponentbibliotek og designsystem, og å legge til rette for koordinering i tråd med felles, offentlige prinsipper. Tiltaket er under arbeid.

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Større virksomheter og statsforetak skal dermed være mer åpne og transparente om hvordan driften påvirker verden rundt oss.

Enova respekterer menneskerettighetene slik de kommer frem av internasjonale konvensjoner og norsk lov, og arbeider systematisk for å bidra til å overholde disse. Etter åpenhetsloven gjennomfører Enova aktsomhetsvurderinger av leverandører og forretningspartnere for å kartlegge, stanse, forebygge og begrense brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre forholder vi oss til vårt interne regelverk etter åpenhetsloven, som er forankret av styret.

Siste redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven finner du på Enovas hjemmesider (PDF).

Enova forsøker å minimere bedriftens påvirkning på det ytre miljø. Våre lokaler i Powerhouse fungerer godt både med hensyn til energibruk og klimaavtrykk.

Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

For å tiltrekke og beholde dyktige og kompetente medarbeidere er Enova opptatt av å tilby konkurransedyktige vilkår, uten å være lønnsledende. Dette gjelder for alle ansatte uavhengig av organisatorisk nivå.

Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Enova SF består av tre deler:

  • Ordinær lønn
  • Annen godtgjørelse bestående av forsikringer (gruppeliv, reise og ulykke), elektronisk kommunikasjon og èn fri avis.
  • Pensjon

Ledende ansatte har samme vilkår for godtgjørelser og pensjon som øvrige ansatte i selskapet. Enova SF har ikke avtaler om etterlønn, bonuser eller aksjer og opsjoner. Selskapet følger fastsatte retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte. Retningslinjene ble sist godkjent av Foretaksmøtet i juni 2023. For lønn og andre godtgjørelser i regnskapsåret 2023 vil det fremlegges en egen lønnsrapport for Foretaksmøte i juni 2024.

Framtidsutsikter

I omstillingen mot nullutslippssamfunnet har Enova fått en viktig rolle, og blir vist mer tillit gjennom større budsjetter.Den rollen skal vi forvalte med klokskap. Det er nødvendig i den uoversiktlige situasjonen som møter oss, og i det viktige maratonløpet vi står overfor for å endre måten vi lever på.

Enovas aktiviteter er rettet mot senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsintroduksjon, i en bredde av sektorer. En

kan være at en løsning – en teknologi, tjeneste, forretningsmodell eller et system – går fra å være lite lønnsom til å bli mer lønnsom. Men markedsendring kan også bety at man tar viktige steg på veien mot lønnsomhet.

Det er ikke mulig å forutse hvordan lavutslippssamfunnet i 2050 vil se ut. Det er også vanskelig å forutsi hvor raskt teknologiutviklingen vil skje i de ulike sektorene. Vi er åpne for alle typer teknologiske innovasjon, og avgrenser ikke prioriteringene våre til bestemte teknologiutviklingsløp eller teknologiområder. På den måten sikrer vi fleksibilitet til å kunne bidra til å realisere de store og viktige prosjektene og utviklingsløpene når de kommer. Derfor er også fleksibiliteten som ligger i Enovas avtale med KLD viktig.

Vi arbeider kontinuerlig for å ha en organisasjon som på best mulig måte kan løse det mandatet vi har fått, og de utfordringer vi står overfor på veien mot lavutslippssamfunnet. Enova som organisasjon må evne å utvikle seg og tenke nytt. Vi har gjennom året gjort store løft i digitaliseringen og gjør oss i stand til å bli ytterligere datadrevet. Det er også godt å se at vi evner å tiltrekke oss nye talenter, som tar med seg verdifull kompetanse og engasjement inn i det Enova vi skal bygge for fremtiden.Gjennom dette vil vi fortsatt kunne etterleve våre verdier om å være markedsnær, modig, lærende og grundig.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger et solid og langsiktig økonomisk grunnlag gjennom vedtektene for Klima- og energifondet og stiftelsesdokumentet for selskapet. Selskapet vurderes å være solid og med god likviditet.

Årsresultat og dekning

Enova SF hadde i 2023 et årsresultat på– 993 226 kroner.

Styret foreslår følgende dekning av årsresultatet i Enova SF:

Dekkes av opptjent fri egenkapital kr 993 226

Trondheim, 16. februar 2024

Signert elektronisk av:
Tore Holm (Styrets leder), Arne Fosen (Styrets nestleder), Linda Litlekalsøy Aase (Styremedlem), Wenche Teigland (Styremedlem), Eirik Gaard Kristiansen (Styremedlem), Heidi Bull-Berg (Styremedlem), Jo-Kristian Stræte Røttereng (Styremedlem), Nils Kristian Nakstad (Administrerende direktør)