Skip to main content

Resultatregnskap 2023

Note 2023 2022
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Administrasjonshonorar
192 750 005 176 540 000
Periodisering prosjektmidler
2 988 737 3 511 502
Sum driftsinntekter
195 738 742 180 051 502
Driftskostnader
Lønnskostnad
124 205 745 105 327 452
Avskrivning varige driftsmidler
5 750 521 5 720 648
Annen driftskostnad
69 784 971 59 253 395
Sum driftskostnader
199 741 236 170 301 494
DRIFTSRESULTAT
−4 002 494 9 750 008
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
3 057 396 1 589 023
Annen finansinntekt
10 730 6 093
Sum finansinntekter
3 068 127 1 595 116
Finanskostnader
Annen rentekostnad
0 7 482
Annen finanskostnad
58 858 9 888
Sum finanskostnader
58 858 17 369
NETTO FINANSPOSTER
3 009 268 1 577 747
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD
−993 226 11 327 754
Skattekostnad på ordinært resultat
ORDINÆRT RESULTAT
−993 226 11 327 754
ÅRSRESULTAT
−993 226 11 327 754
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
−993 226 11 327 754
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
−993 226 11 327 754

Balanse pr. 31.12

Note 2023 2022
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
13 703 284 17 988 474
Varige driftsmidler
4 300 398 2 957 122
SUM ANLEGGSMIDLER
18 003 682 20 945 596
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
0 1 508 500
Andre kortsiktige fordringer
2 432 111 8 297 595
Sum fordringer
2 432 111 9 806 095
Bankinnskudd, kontanter o.l.
82 257 117 66 993 377
SUM OMLØPSMIDLER
84 689 228 76 799 472
SUM EIENDELER
102 692 910 97 745 068
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
5 000 000 5 000 000
Sum innskutt egenkapital
5 000 000 5 000 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
41 416 417 42 409 643
Sum opptjent egenkapital
41 416 417 42 409 643
SUM EGENKAPITAL
46 416 417 47 409 643
GJELD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Øvrig langsiktig gjeld
5 043 793 7 726 772
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD
5 043 793 7 726 772
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
9 348 050 11 034 465
Skyldig offentlige avgifter
15 842 113 13 460 329
Annen kortsiktig gjeld
26 042 536 18 113 859
SUM KORTSIKTIG GJELD
51 232 699 42 608 653
SUM GJELD
56 276 492 50 335 425
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
102 692 910 97 745 068

Kontantstrømanalyse

Note 2023 2022
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:
Ordinært resultat før skattekostnad
−993 226 11 327 754
Ordinære avskrivninger
5 750 521 5 720 648
Endring i kundefordringer
1 508 500 −1 508 500
Endring i leverandørgjeld
−1 686 415 8 040 894
Endring i andre tidsavgrensninger
13 492 968 −4 388 918
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
18 072 348 19 191 878
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
−2 808 606 −367 285
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
−2 808 606 −367 285
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
0 0
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende
15 263 740 18 824 593
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.
66 993 377 48 168 784
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.
82 257 117 66 993 377