Skip to main content

Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Enova SF forvalter

.

Årsregnskapet for Klima- og energifondet er ført etter kontantprinsippet og viser innbetalinger og utbetalinger til/fra fondet i 2023 samt fondskapitalen pr 31.12.2023. Regnskapet viser et overskudd på 3 795 millioner kroner.

Overføring til fondet

Klima- og energifondets inntekter i 2023 er på 7 356 millioner kroner. Fondets inntekter består av overføringer fra statsbudsjettet, renteinntekter og inntekter fra påslag på nettariffen.

Enova fikk i 2022 oppdrag av Klima- og miljødepartementet å administrere energitilskuddsordningen. Totalt er ordningen budsjettert med 2 800 millioner kroner, hvorav 1 200 millioner kroner er tilført Klima- og energifondet i 2023.

Renteinntektene kommer fra Klima- og energifondets midler i Norges Bank. Påslaget på nettariffen er en avgift som pålegges uttak av kraft i distribusjonsnettet. I 2023 er påslaget for elektrisitetsbruk i husholdningene 1 øre per kWh. Alle andre sluttbrukere betaler 800 kroner pr år per Målepunkt-ID.

Utbetaling fra Klima- og energifondet

Totalt utbetalt fra fondet i 2023 er på 3 578 millioner kroner. (2022: 3 734) Tilskudd og betinget utlån fra Klima- og energifondet utbetales etterskuddsvis i tråd med påløpte kostnader i prosjektene som har fått tilsagn om støtte eller lån. Enova har

rettet mot private, næringslivet og offentlig sektor. Utbetaling til ikke-finansielle foretak på 2 127 millioner kroner utgjorde majoriteten (65 %) av utbetalingene i 2023. Tilsvarende tall for 2022 var 2 673 millioner kroner (78%). Utbetaling av energitilskudd til næringslivet ble på 228 millioner kroner.

Avtalefestede aktiviteter

Det er i 2023 utbetalt 80 millioner kroner til avtalefestede aktiviteter (2022: 72). I tråd med avtale med Klima- og miljødepartementet finansierer fondsmidlene blant annet et landsdekkende tilbud av informasjons- og rådgivningstjenester sombygger opp under, og legger til rette for at målene i avtalen nås.

Administrasjon av fondet

I henhold til vedtektene for Klima- og energifondet skal administrasjon knyttet til forvaltningen av midlene fra Klima- og energifondet dekkes av fondet. I 2023 var utbetaling av administrasjonshonorar 239,6 millioner kroner til Enova SF (2022: 220,7), hvorav 4,8 millioner kroner er knyttet til energitilskuddsordningen.

Balanse

Klima- og energifondets kapital var pr 31.12.2023 på 18 066 millioner kroner. Midlene er plassert i Norges Bank på kontoer som er en del av statens konsernkontoordning. Klima- og energifondets fondskapital skal til enhver tid dekke Klima- og energifondets forpliktelser. I tillegg har Klima- og energifondet tilsagnsfullmakt til å forplikte 400 millioner kroner utover fondskapitalen.

Forpliktelser

Pr 31.12.2023 er netto forpliktelser på Klima- og energifondet 14 554 millioner kroner. Beløpet omfatter inngåtte forpliktelser redusert med gjennomførte utbetalinger.

Revisjonsordning

Deloitte er Klima- og energifondets revisor.

Avslutning

Årsregnskapet er avlagt i henhold bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement. Enova har ført et fullstendig og separat regnskap over alle inntekter og utgifter for Klima- og energifondet herunder tilsagn/forpliktelser. Dette gir etter styrets vurdering et dekkene bilde av Klima- og energifondets resultat og økonomiske situasjon i 2023.

Trondheim 16. februar 2024

Signert elektronisk av:
Tore Holm (Styrets leder), Arne Fosen (Styrets nestleder), Linda Litlekalsøy Aase (Styremedlem), Wenche Teigland (Styremedlem), Eirik Gaard Kristiansen (Styremedlem), Heidi Bull-Berg (Styremedlem), Jo-Kristian Stræte Røttereng (Styremedlem), Nils Kristian Nakstad (Administrerende direktør)