Skip to main content
4.4.3

Fremtidsutsikter – Maritim transport mot 2050

Transportsektoren må endre seg i retning av lavutslippssamfunnet. Det vil bety teknologiutvikling som gir kostnadsreduksjoner i hele verdikjeden.

Toppbilde

Nødvendigheten av å investere i grønn teknologi

I tillegg til det som skjer på fartøy er det nødvendig med utvikling av teknologi og verdikjeder for fremtidens energibærere, som elektrisitet, hydrogen og ammoniakk.

En viktig forutsetning for å lykkes, er at hele verdikjeden for fossilfrie drivstoff og eventuelt CCS er økonomisk bærekraftig.

Enova sitter ikke med fasiten på hva løsningene blir i lavutslippsamfunnet. Men vi legger til rette for at markedet skal kunne prøve de løsningene med størst potensial.

Norge er en stor, maritim nasjon med hele den maritime verdikjeden fra rederier og verft, til utstyrsleverandører. Vi er i en unik posisjon til å kunne påvirke teknologiutviklingen globalt, og på sikt endre verdensmarkedet for nullutslippsfartøy.

Krav og reguleringer fra International Maritime Organization (IMO) og EU er sterke internasjonale drivere. Her hjemme vil den vedtatte og økende CO2-avgiften sørge for at prisdifferensen mellom grønt og fossilt reduseres.

Sammen med forventninger fra vareeiere og forbrukere, vil tempoet i omstillingen øke frem mot 2050 i årene som kommer. Samtidig stiller finansmarkedet i økende grad krav til klimaavtrykket til prosjekter de går inn i. For å bedre tilgangen på kapital må rederiene investere i grønn teknologi når de fornyer flåten sin.

Alle disse driverne kan bidra til et omfattende og relativt raskt teknologiskifte i sjøtransporten. Det vil påvirke hele den tilhørende maritime industrien.

Rederier som tar en ledende rolle i det grønne skiftet vil derfor få et betydelig konkurransefortrinn, sammenlignet med etternølere.

Energibærere for morgendagens skipsfart

Enova kan ikke med sikkerhet forutsi hva som blir fremtidens

. Men vi ser at det er stor interesse for elektrisitet, hydrogen og ammoniakk – ofte i kombinasjon.

Enova vil følge utviklingen og tilpasse sine virkemidler, slik at de bidrar til teknologiutvikling og tidlig introduksjon til markedet, der hvor det er muligheter for varig

.

Mer ambisiøst programtilbud

Det er initiert et arbeid for å utvikle et mer ambisiøst og treffsikkert programtilbud for elektrifisering av maritim transport. Både på fartøy- og landsiden.

Aktørene i markedet har gitt innspill og fakta, for å best mulig kunne etablere et kunnskapsgrunnlag for utvikling av virkemidler. Enova planlegger å lansere de første oppdaterte virkemidlene for elektrifisering av maritim transport første halvdel av 2024.

Lading av batterier og produksjon av grønt hydrogen og eventuelle «e-fuel» er kraftkrevende.

Det vil derfor være et økende behov for tilgang på fornybar kraft, og ikke minst

, i årene fremover. For å unngå at tilgangen på energi ikke blir en brems for den grønne omstillingen av skipsfarten.

Maritim transport

Behovet for infrastruktur

Det legges opp til at virkemiddeltilbudet vil ta hensyn til behovet for infrastruktur for lading.

En utfordring er at infrastruktur for lading til fartøy vil kreve enda mer kapasitet fra kraftnettet, sammenlignet med eksisterende landstrøm. Her kan ny teknologi bidra med innovative løsninger som reduserer behovet for å belaste kraftnettet mer enn nødvendig.

Hydrogen og ammoniakk er fortsatt umoden teknologi om bord i fartøy.

Ved slutten av 2023 har Enova støttet syv hydrogenfartøy og ti ammoniakkfartøy, i perioden frem mot 2026.

En rekke uforutsette kostnadsøkninger har gjort at ingen av disse fartøyene er sjøsatt ennå. Uansett utfall har arbeidet med disse prosjektene bidratt til læring, og dermed å ta ned de teknologiske barrierene.

Rune - Markedssjef Maritim transport
Den dynamikken innenfor maritim sektor, den er ganske unik og spennende å jobbe med, altså. Jeg håper bare at jeg lever lenge nok til at jeg får se hvordan det her spiller seg ut. For det er så mange initiativ og muligheter. Er det hydrogen? Er det ammoniakk? Er det metanol? Er det CCS ombord i fartøyene? Er det batterier? Er det seil eller autonomi? Det er så mye initiativ. Det er så mye som foregår! Hva som blir den løsningen som lever i lavutslippssamfunnet, nei det vet jeg ikke. Det kan til og med dukke opp noe merkelige ting. Kjernekraft er det jo mange som diskuterer nå. Kanskje det skal brukes ombord på fartøy, hvem vet? Det jeg er helt sikker på er at utslippene skal ned og vil gå ned. Det er jeg helt overbevist om. Helt ned til null og før eller siden. Vi kommer til å se strukturelle endringer på måten vi frakter ting. Mer transport vil nok gå over i fra vei til sjøen. Jeg er veldig optimistisk på maritim næring sin fremtid. Men det er store omstillinger som er nødvendig for at dette skal gå bra. Hvis jeg skal si noe til den maritime industrien, så er det bare å ta innover seg at prisen på fossilt drivstoff og utslipp, den kommer til å gå opp fremover. Så tenk på at det du investerer i dag det skal du kanskje leve med langt ut på 2050-tallet. Det er fullt trykk. Det er det fullt trykk i alle retninger. Kjempespennende. Vi har mer enn nok å gjøre, så nå må vi sette oss ned og prioritere og finne ut hvordan vi best kan bidra til utviklingen framover.
0:00/0:01

Planlegger nytt virkemiddel

For å styrke arbeidet med å etablere en bærekraftig verdikjede for disse energibærerne, planlegger Enova å åpne for søknader på et nytt virkemiddel for hydrogen- og ammoniakkfartøy i 2024.

Støtten vil være konkurransebasert, og gi insentiver til at de mest kostnadseffektive prosjektene først.

Energieffektivisering mer aktuelt

Tilgang på grønne energibærere er i dag begrenset og kostbart sammenlignet med fossile energibærere.

Dette er en sentral barriere for omstillingen til nullutslippsfartøy, som også gjør energieffektivisering av fartøy mer aktuelt enn noen gang. Derfor vil Enova fortsatt sikre at

innen energieffektivisering vil kunne bli støttet som en del av prosjektene som mottar støtte.