Skip to main content
4.4.1

Maritim transport i et klimaperspektiv

Sjøtransportens andel av Norges klimagassutslipp er økende og representerte i 2022 7,8 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Det er likevel positiv utvikling på området samtidig som potensialet for klimagassreduksjon er enormt.

Maritim

Vi har satt kursen mot nullutslipp, men det er fortsatt langt igjen

Norsk maritim næring er godt posisjonert for å redusere utslipp med bidrag fra Enova. Siden 2015 har Enova støttet maritim sektor med mer enn sju milliarder kroner, og vi vil fortsette å bidra til å bygge det positive momentet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det i 2022 sluppet ut 3 804 tusen tonn CO2-ekvivalenter fra innenriks sjøfart og fiske.

Sjøtransportens andel av Norges klimagassutslipp er økende, og representerte i 2022 7,8 prosent av Norges totale klimagassutslipp.

På verdensbasis står sjøfarten ansvarlig for 2,4 prosent av de globale utslippene av klimagasser.

Om lag en tredel av utslippene var fra offshorefartøy.

Fiskeflåten slipper ut rundt tusen tonn CO2-ekvivalenter. I tillegg anslår ZeroKyst at utslippene fra fartøy innen havbruk sto for inntil 750 tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Mens Miljødirektoratet vurderte at utslippene fra fritidsbåter i 2019 var 300 tonn CO2-ekvivalenter.

Maritim transport

Utskiftingstakten i sjøfarten er langsom, men utviklingen er positiv

Generelt gjør store investeringskostnader og lang levetid at utskiftingstakten i sjøfarten er langsom. Ifølge Menon er kun en promille av verdensflåten nullutslipp.

Det står noe bedre til med norskeide fartøy hvor en prosent er nullutslipp.

Det er likevel positiv utvikling på området.

Det er stadig flere fartøy som bygges eller tilpasses batterier om bord, og teknologien spres stadig til nye fartøyssegmenter:

Fergesamband utlyses og etableres med lav- og nullutslippsløsninger gjennom helelektriske eller plug-in-hybride ferger. Og helelektriske, ladbare og batterihybride løsninger er installert innenfor både havbruk, fiskeri, oljeservice og cruise.

Stort potensial

Men potensialet for klimagassreduksjon er enormt og norsk maritim næring er godt posisjonert for å levere på potensialet. Norsk maritim næring er på mange måter et kompetanseledende klyngemiljø bestående av aktører i verdensklasse, som dekker hele verdikjeden.

Norge kan være i front av omleggingen i maritim sektor og bidra til en omstilling i et globalt perspektiv.

Hvilke løsninger som skal velges er ennå ikke opplagt.

Selv om elektrifisering, energieffektivisering og biodrivstoff kan gi utslippsreduksjoner, er overgang til nye typer drivstoff nødvendig for omstillingen av skipsfarten.

Energibærere basert på hydrogen og metanol er vesentlige løsninger for overgangen til nye drivstoff. Flere skip bygges i dag som «alternative fuel ready», ved at designet er tilrettelagt for senere ombygging til annen teknologi.

Elin - Seniorrådgiver
Maritim transport er en veldig stor sektor, og en veldig internasjonal sektor – hvor Norge ligger i front. Å få lov til å være med å bidra til at Norge går i front på det grønne skiftet, innen maritim transport, synes jeg er kjempespennende. Selv om maritim transport utgjør kun 3 % av utslippene i verden, så er det en bransje som er veldig gira på å gjøre en endring. Og de har mulighet til å gjøre en endring. Og de begynner å gripe den muligheten. Da er det veldig artig å få lov til å være med på den reisen. Jeg har aldri opplevd en arbeidsplass som er så raus og god med hverandre. Og hvor det ikke er noen spisse albuer. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men folk er mer opptatt av at man sammen skal lykkes, enn at en selv skal lykkes. Det vi gjør her i Norge vil resten av verden se på, og kan ta teknologien videre ut. Så det vi klarer å gjøre her, med den norske flåte, det vil komme ut i resten av verden – på sikt. Det er derfor det er så viktig for Enova – og Norge – å faktisk satse såpass mye på maritim transport.
0:00/0:01