Skip to main content
4.2.3

Fremtidsutsikter – Industrien mot 2050

I lavutslippssamfunnet må industrien være tilnærmet utslippsfri. Industrien har laget egne veikart og strategier for hvordan bransjen kan og bør utvikle seg.

Technology_Center_Mongstad

Ny teknologi er nødvendig

Klimautvalget 2050 peker på at så godt som alle klimagassutslipp i Norge må være fjernet for godt innen 2050, og at tempoet i omstillingen må økes.

Arbeidet er i gang og Enova skal bidra.

Prosess 21 understreker at norsk landbasert prosessindustri er i verdensklasse, spesielt produksjon med lave utslipp og energieffektivitet. Men flere av dagens prosesser vil fortsette å produsere klimagasser, så lenge fossilt karbon brukes som energikilde eller råmateriale.

Hele 40 prosent av utslippskuttene er avhengig av utvikling og implementering av ny teknologi, og løsninger som ikke er på markedet nå. Det er derfor nødvendig med utvikling av ny teknologi innenfor særlig metallurgisk-, kjemisk- og mineralsk prosessindustri. ​

Støtte fra Enova er viktig for å mobilisere industriens vilje og evne til langsiktige utviklingsløp. ​Enova bidrar gjennom å ta ned risiko i pilot- og demonstrasjonsprosjekter i industrien. EUs Innovasjonsfond kan bli viktig for å løfte de store investeringene som må til.

Enova bistår norske søkere til Innovasjonsfondet.

Celsa Armeringsstal

De nødvendige utslippskuttene i prosessindustrien forutsetter overgang til prosesser hvor det ikke benyttes karbon. Eller at karbonet som benyttes er av biologisk opphav og fremstilt bærekraftig.

Teknologier som muliggjør gjenbruk eller fangst og lagring av CO2, er avgjørende for industri som ikke kan bli helt utslippsfri.

For å få til nødvendige utslippskutt i prosessindustrien trenger vi karbonfrie prosesser eller bærekraftig fremstilt karbon med biologisk opphav.

På noen områder er teknologien lite utviklet og det er behov for mer grunnforskning. På andre områder har teknologiutviklingen kommet lenger, og Enova kan bidra ved å ta ned risiko i pilot- og demonstrasjonsprosjekter.

Vår rolle som en stabil og langsiktig risikoavlaster er viktig for at industrien skal satse på langsiktige utviklingsløp.

For å få til nødvendige utslippskutt i prosessindustrien trenger vi karbonfrie prosesser eller bærekraftig fremstilt karbon med biologisk opphav.

Økte investeringer i moden klimateknologi må til

Å bringe industrien mot lavutslippssamfunnet handler om mer enn utvikling av ny teknologi. Investeringer i teknologi som allerede er tilgjengelig, må økes vesentlig.

Om lag 10 prosent av den nødvendige utslippsreduksjonen kan oppnås ved å ta i bruk moden teknologi, som er bedriftsøkonomisk lønnsom allerede. Dette inkluderer elektrifisering av offshore olje- og gassanlegg, utvikling og bruk av biobrensler, og mange forbedringstiltak innen energieffektivisering.

Ytterligere 50 prosent av den nødvendige reduksjonen kan nås med teknologier som er modne, men ikke lønnsomme for enkeltbedrifter per i dag. Dette inkluderer for eksempel skifte til fornybare energibærere eller å utnytte restvarme som ellers slippes ut til omgivelsene. Økende kvotepriser og den nasjonale CO2-avgiften vil gradvis bidra til å øke lønnsomheten for utslippsreduksjoner.

I «Regjeringas klimastatus og -plan» som ble framlagt i forbindelse med Statsbudsjettet for 2024, lanserte regjeringen at det startes planlegging for å innføre et forbud i 2030 mot bruk av fossile brensel til indirekte fyring som gir utslipp.

Dette forventes å kunne sette fart i utviklingen. Stadig økende nasjonale krav til bruk av fornybare løsninger ventes også å komme der det finnes gode, lønnsomme teknologier i dag.

alesund_Meieri
Arve - Markedssjef Prosessindustri og karbonfangst
Vi ser at vi har rom for mange flere initiativ som går på pilotering av ny teknologi. Vi ønsker oss mer av det, og ser fram til at industrien kommer skikkelig godt i gang, og tar i bruk ny teknologi som gir lavere klimagassutslipp. Så det er bare å komme. Det er bare å gi gass. Alt er spennende med jobben min. Det er ingenting som ikke er spennende. Jeg liker veldig godt å være i kontakt med markedet, og lytte til hva markedet sier. Se på hva markedet gjør. Følge opp prosjekt som vi har støtta. Men kanskje spesielt få innsikt i hva markedet og industrien tenker at de ønsker å gjøre sånn at vi på best mulig måte kan legge til rette for at den utviklingen som må skje, skjer fortere. Vi har ansvar for å legge til rette for norske søkere til EUs Innovasjonsfond, som er verdens største fond for støtte til klimaprosjekt.
0:00/0:01