Skip to main content
4.3.1

Landtransport i et klimaperspektiv

Veitrafikken står for over 17 prosent av Norges utslipp av klimagasser. Heldigvis finnes det allerede teknologi for utslippsfri transport innen de fleste kjøretøytypene, og for de aller fleste kjøretøyene der det mangler, kommer dette på plass i løpet av få år.

Bybanen i Bergen

God utvikling, men omstillingstempoet må opp

Transportmengden på veiene er økende, og dette underbygger behovet for rask overgang til utslippsfrie transportmidler.

De samlede utslippene fra veitrafikk gikk opp med 17 prosent fra 1990 til 2022 (Utslipp til luft - SSB). En gradvis økning fant sted fra 1990 til 2007, men siden 2008 har utslippene stabilisert seg.

Stabiliseringen kommer av økningen i andelen elbiler, mens parallelt har økningen i varetransporten medført økte utslipp fra varebiler og tunge kjøretøy.

Markedsutviklingen for nullutslippsløsninger er nå størst for bybusser. Her er 87 prosent av førstegangsregistrerte bybusser i 2023 gass- eller nullutslipp, og dette tallet har økt hvert år (Klimagassutslippene gikk ned i 2022 - SSB). Elektriske varebiler ligger også godt an i markedet. I 2023 er 31 prosent av nybilsalget for varebiler batterielektriske.

OsloBuss Ladestasjon på Haugenstua

Lette kjøretøy og bybusser er nå forbi tidlig markedsintroduksjon, og videre innfasing kan skje uten støtte fra Enova. Videre innfasing kan imidlertid forutsette at det opprettholdes konkurransekraft gjennom skatter, avgifter, reguleringer osv.

Utslippene fra

er omtrent tre millioner tonn CO2-ekvivalenter (Klimagassutslippene gikk ned i 2022 - SSB). Dette tilsvarer omtrent 34 prosent av de totale utslippene fra veitrafikken.

I 2022 var det andelen nyregistrerte elektriske lastebiler 7,5 prosent, mens den i 2023 var 12,1 prosent (Oppdatert status på nullutslippskjøretøy - Statens vegvesen). Enovas støtte til tyngre kjøretøy er ett av flere virkemidler som må til for å sikre en rask omlegging til utslippsfrie alternativer.

Tunge nullutslippskjøretøy er en moden teknologi i de fleste segmenter, men det er behov for å få driftserfaring og læringseffekt. Hydrogen kan også være en aktuell løsning for lastebiler for langtransport fremover.

Grunnleggende infrastruktur snart på plass

Gjennom 2023 har Enova støttet etablering av mange ladestasjoner. Det tar gjerne fra ett til ett og et halvt år, fra tilsagn om støtte er gitt, frem til ladestasjonene åpner. Likevel vil signalet om at det kommer lade- og fyllestasjoner gjøre det mulig for stadig flere å sette utslippsfrie kjøretøy i bestilling.

Man er i en oppstartsfase for etablering av ladestasjoner og fyllestasjoner langs riksveinettet.

Busspassasjerer