Skip to main content
4.4.7

Disse går foran – Europas mest miljøvennlige flåte for nærskipsfart

For Nils Magne Fjereide har natur og den kalde norske vinteren alltid ligget hjertet nært. Og han ønsker å bidra til å bevare det. Den lidenskapen tok han med seg da Misje Rederi AS skulle stake ut kursen for en grønnere nærskipsfart. I 2016 skjedde det noe som virkelig ga vind i seilene.

En intervjuserie som løfter frem innovative og modige mennesker og bedrifter som går foran og flytter bedriften, bransjen og Norge inn i fremtiden.
I det indre av skipet Misje Vita

Europas mest miljøvennlige flåte for nærskipsfart

Da deltok Nils Magne på et foredrag i Rederiforbundet om fremtidige miljøkrav til nærskipsfarten. Etter det var det bare å kaste loss og styre skuta inn i fremtiden.

Ambisjonen? Å få Europas mest miljøvennlige flåte innen nærskipsfart.

Globalt er nærskipsfartsflåten preget av høy alder og det er et stort behov for at den fornyes. Misje Rederi, med Enova på laget, skal bidra til omstillingen. Rederiet har foreløpig fått støtte til seks skip som samlet sett skal redusere energiforbruket og faktiske utslipp med over 40 prosent.

Selv om Misje ikke dominerer markedet, er de blant de aktørene som har kommet lengst med å utvikle og bygge skip med lave utslipp. Og målet er at flere følger i deres kjølvann.

Markedet har vært bra og det har vi trengt for å få til et prosjekt som dette. Det er viktig «å så i gode tider og ikke bare høste». Da er en bedre forberedt på nedturen som alltid kommer – du vet bare ikke når.

Hvorfor ønsker dere å gå foran?

Vi er opptatt av bærekraft og mener at det på sikt vil bli et konkurransefortrinn å ha skip med lave utslipp.

I tillegg vil nye krav også sørge for at industrien blir mer opptatt av Co₂-utslipp i logistikk-kjeden i årene som kommer. Da har vi et fortrinn fordi vi allerede har begynt omstillingen.

Kan du fortelle litt om Misje Rederi? Historie, kultur, marked/posisjon?

Misje rederi er et 66 år gammelt nærskipsfart rederi som ble etablert av Kåre Misje i 1956. Rederiet er i dag eid av familien Misje og meg.

Vi har vært involvert i ulike segmenter av skipsfart langs norskekysten og drevet med værskip, linjefart, offshore aktiviteter og bulktransport. I dag konsentrerer vi oss om Europeisk nærskipsfart og driver 12 bulkskip og har 5 nye hybride bulkskip under bygging. Våre kunder er ledende norske og europeiske industrikunder.

Vi er ikke en dominerende aktør i størrelse i vårt marked, men vi mener vi er den aktøren som er kommet lengst med å utvikle og bygge miljøvennlige lavutslipp skip. Vi er opptatt av bærekraft og har fokus på hvordan vi kan finne løsninger som reduserer CO2-utslippene ytterligere.

VP

Når og hvordan startet engasjementet ditt for ny teknologi, klima/miljø og omstilling til lavutslippssamfunnet?

Jeg har alltid vært opptatt av natur og norsk vinter. Men hendelsen som konkret fikk meg til å ta initiativ til å fornye flåten med nye lavutslipp skip, var et foredrag i 2016 i Rederiforbundet. Bjørn Haugland , den gang DNV, informerte da om IMO sin krav til utslipp fra skipsfarten fra 2030 og 2050.

Etter det foredraget var det bare å kaste loss og styre flåten inn i fremtiden.

Hvordan har utviklingen deres vært de siste årene?

Etter det nevnte foredraget, tok jeg kontakt med noen bedrifter i den maritime klyngen i Bergen som jeg visste var kommet langt med hybride løsninger for skip. Vi hadde en ambisjon om å utvikle Europas mest miljøvennlige nærskipsfart skip.

Vi satt i gang et innovasjonsprosjekt og arbeidet tett med ledende aktører i den maritime klyngen. VI analyserte alt av tilgjengelige hybride fremdriftssystemer med mulige nye energiformer. Vi fikk støtte av Innovasjon Norge til dette

, noe som var veldig viktig for oss. Vi endte opp med den løsningen vi har bygget i dag, med blant annet en stor batteripakke.

Ellers har vi hatt en meget god utvikling inntjeningsmessig og finansielt. Markedet har vært bra og det har vi trengt for å få til et prosjekt som dette.

Det er viktig "å så i gode tider og ikke bare høste”. Da er en bedre forberedt på nedturen som alltid kommer - du vet bare ikke når.

Dette gjør at vi i dag har finansiert byggingen av seks skip.

VP

Hvilken rolle har støtten fra Enova spilt, både økonomisk og rådgivningsmessig?

Enovastøtten har vært helt avgjørende for å realisere dette prosjektet. Uten støtte hadde vi ikke klart å gjennomføre byggingen. Det er helt avgjørende for å få til elektrifiseringen av sjøtransporten. Det er også et kvalitetsstempel at Enova er med i prosjektet.

Enovas støtte er med på å “løse ut” finansiering fra både bank- og Innovasjon Norge.

Hvilke planer og ambisjoner har dere fremover?

Vi ønsker å være et lønnsomt familierederi omtrent på den størrelsen vi er i dag. Vi har ikke et mål om å bli en dominerende aktør når det kommer til størrelse. Men vi ønsker å ta posisjonen som den ”grønneste” aktøren.

Vi skal fullføre prosjektet med de seks skipene vi har kontrakt på. Samtidig ser vi på å gjøre tilpasninger for å redusere utslippene ytterligere.

Vi har også opsjoner som vi håper å kunne benytte.

V

Hvor ser du for deg at dere er om 5-10 år?

Ja, si det. Jeg håper vi er et lønnsomt familierederi med en topp moderne lav-/nullutslipps flåte som er etterspurt av våre kunder.

Er det noe spesielt du er ekstra stolt av?

At vi har klart å utvikle, finansiere og bygge de seks skipene helt på egen hånd.

Hvordan kan deres utvikling være til inspirasjon og hjelp for andre?

Dette er vanskelig å si noe om, synes jeg, men det viser at det er mulig for mindre bedrifter og rederier å få til utvikling dersom en gjør en grundig jobb, er ærlige og evner å skape tillit hos leverandører og finansielle partnere. Timing er også viktig.

Hva er ditt budskap til andre som ønsker å dytte sin bedrift eller bransje fremover?

Søk kontakt og jobb med flinke folk i klyngen du måtte tilhøre.

Skip lader vei kai i Bergen