Skip to main content
4.5.2

Vårt bidrag for bygg og anlegg i 2023

I 2023 har Enova rettet innsatsen mot energitiltak i yrkesbygg, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser og klimavennlig materialbruk.

Arbeit pa byggeplass

Satsingsområder 2023

I september lanserte Enova to nye støtteordninger for energitiltak i yrkesbygg. Det er betydelig potensial for energieffektivisering og egenproduksjon av energi i bygningsmassen. Men for å ta gode beslutninger trenger byggeier pålitelig informasjon om hvilke

som egner seg best, hvor mye energi man vil kunne spare, og hva ulike tiltak vil koste.

I 2023 har Enova derfor rettet innsatsen mot å bidra til å utvikle et større marked for energitjenester.

I 2023 har Enova derfor rettet innsatsen mot å bidra til å utvikle et større marked for energitjenester. Energitjenester omfatter blant annet energirådgivning, energikartlegging, og tjenester hvor en tredjepart planlegger og gjennomfører energitiltak med mål om å oppnå en avtalt energibesparelse på vegne av byggeier.

Gjennom støtteordningene Energikartlegging i yrkesbygg og Forbedring av energitilstand i yrkesbygg gis det støtte til byggeiere som ønsker å få utført en energikartlegging, og investeringsstøtte til å gjennomføre energitiltak. Begge støtteordningene legger til grunn at byggeier aktivt samhandler med en energitjeneste-leverandør for å kartlegge og gjennomføre energitiltak i sine yrkesbygg.

Ladeinfrastruktur

I 2021 og 2022 prioriterte Enova i hovedsak teknologiutviklingsprosjekter som skal bidra til overgangen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Som et resultat har flere aktører med helhetlige løsninger for energiforsyning til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kommet på markedet.

Et naturlig grep for å følge opp og bygge opp under denne utviklingen ble å bidra til økt utbredelse av disse løsningen i markedet i 2023. Programmet Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner ble lansert våren 2023. Med dette ønsker Enova å bidra til mer effektiv bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner og slik gjøre det lettere for bransjen å velge utslippsfritt.

Utbredelsen av tunge elektriske anleggsmaskiner i markedet er fremdeles lavt. Enova la i 2023 om støtteprogrammet for utslippsfrie anleggsmaskiner til et konkurransebasert støttetilbud.

Vi prioriterte å legge innsatsen mot markedet for bygg- og anlegg og rette fokuset mot gravemaskiner og hjullastere som står for det meste av salget, og dermed det meste av utslippene i dette markedet.

Gjennom støtte til ombruk og fleksibel bruk av bygg har Enova hatt som mål å bidra til reduserte utslipp fra materialbruk i bygg, samt kunnskaps- og erfaringsbygging ved ombruk av byggematerialer.

Et annet mål med støtteordningene har vært å bidra til utvikling av effektive verdikjeder for ombruk av byggematerialer gjennom blant annet tilgjengeliggjøring av data. Det er nå krav til ombrukskartlegging i bygg i revidert byggteknisk forskrift (TEK17).

Vårt bidrag

Enova har i 2023 gitt tilskudd til gjennomføring av 417 energikartleggingsprosjekter på til sammen 41,1 millioner kroner. Energikartleggingene omfatter totalt 3,5 millioner kvadratmeter bruksareal.

Videre har 78 prosjekter fått til sammen 165 millioner kroner i investeringsstøtte for å gjennomføre energitiltak i yrkesbygg. Dersom alle omsøkte energitiltak gjennomføres som planlagt vil dette gi en samlet reduksjon i energiforbruk på 38,4 GWh.

Elektrisk hjullaster

Enova har under året gitt tilskudd til anskaffelse av 318 elektriske anleggsmaskiner på til sammen 321,4 millioner kroner gjennom to ulike program; "Energi- og klimatiltak i landtransport" og "Utslippsfrie anleggsmaskiner". Det forventes at disse anleggsmaskinene settes inn i markedet innen to år. Av disse er det flest gravemaskiner og hjullastere. I tillegg er det gjennom støtteordningen Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner gitt tilskudd til 125 mobile ladestasjoner på totalt 104,8 millioner kroner.

Enova tilbyr i dag støtte til ombruk og fleksibel bruk av bygg gjennom de to støtteordningene: "Prosjektering for ombruk" og "Mulighetsstudie for ombruk og fleksibilitet". I 2023 støttet Enova 40 slike prosjekter med til sammen 18,2 millioner kroner.