Skip to main content
4.6.3

Fremtidsutsikter - Husholdninger og forbruker mot 2050

I lavutslippssamfunnet bor og transporterer folk seg klimanøytralt, med minimal belastning på energisystemet. Hvilke varer og tjenester forbrukerne etterspør spiller også en sentral rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Familie i passivhus

Valgene hver enkelte husholdning tar er viktige

De valgene hver enkelt husholdning tar, gjennom valg av bolig, transportvaner og forbruk, påvirker nasjonale og internasjonale klimagassutslipp og energisystemet vårt. 

Selv om de direkte klimagassutslippene er marginale i husholdningene etter gjeldende beregningsmodeller, vil etterspørsel fra forbrukerne påvirke oppover i verdikjedene.

Forbrukernes prioriteringer kan påvirke bygg- og eiendom, industri og transportsektoren slik at de lettere kan endres i retning lavutslippssamfunnet.

Når forbrukere etterspør og velger varer og tjenester med lave klimafotavtrykk, vil disse vinne konkurransen mot mindre klimavennlige alternativer. Flere forskningsmiljøer beskriver økende ressursbevissthet og grønn omstilling som en global megatrend.

Stor potensial i klimagevinst

Bolig utgjør en stor del av forbrukernes økonomi. Flertallet av norske boliger er fremdeles eneboliger, og de fleste av disse vil være i bruk også i 2050.

En vesentlig andel er bygget med dårligere energistandard, enn det som følger av dagens krav til nybygg.

Det ligger et potensiale i å oppgradere disse til en vesentlig bedre energistandard, når boligene skal rehabiliteres. Det ligger også store klimagevinster i å oppgradere eldre boliger som ikke lengre dekker behovet, i stedet for å erstatte dem med nye boliger.

Klimafotavtrykket fra en oppgradert eldre bolig er omtrent halvparten sammenlignet med å rive og bygge nytt.

Boliger

Klimafotavtrykket fra en oppgradert eldre bolig er omtrent halvparten sammenlignet med å rive og bygge nytt.

Boligene og fritidsboligene står for en stor del av elektrisitetsbruken i Norge, og en stor del av effektbehovet både over året og i løpet av et døgn. Mange har allerede skiftet ut oljefyren og dieselbilen med utslippsfrie elektriske alternativer. Dette øker husholdningenes behov for elektrisk energi og

, noe som vil øke ytterligere etter hvert som antallet ladbare biler kobles til el-anlegget i norske hjem. Ved å motivere til lading og annen strømbruk som kan flyttes i tid til når det er ledig kapasitet i kraftsystemet kan behovet for kapasitetsøkning i overføringsnettet reduseres.

Det vil fortsatt være behov for å introdusere energieffektiviserende teknologi i husholdninger. Det er behov for ytterlige introduksjon av nye løsninger og tjenester, samt reduserte kostnader i dette segmentet.

I tillegg kan overgang fra eierskap til tilgang, bidra til å redusere belastningen på energisystemet og andre ressurser. Gode løsninger for tilgang til bil, fritidsbolig, skiutstyr, verktøy eller fritidsbåt kan gjøre dette mer attraktivt.

Anna - Markedssjef Tjenesteyting og sluttbruker
Enova er et veldig spennende sted å jobbe. Her får vi jobbe med det som er mest innovativt og i fronten i alle bransjer. En omstilling som er utrolig viktig for fremtidige generasjoner. Det er en arbeidsoppgave man ikke går lei av, og det er veldig meningsfullt. Året som har vært, har vært preget av høye strømpriser, det vil jo de aller fleste kunne relater seg til. Vi ser at de høye prisene har ført til mye oppmerksomhet på de teknologiene og løsningene som vi støtter. Det har vært enorm vekst i solbransjen og egentlig alle løsninger som har med energieffektivitet å gjøre i private husholdninger. så tenker jeg at det finnes ingen mer interessant arbeidsplass enn her. Gitt de enorme og veldig spennende problemstillingene verden står overfor - nå som vi omstiller oss fram mot 2050 så tenker jeg at det finnes ingen mer interessant arbeidsplass enn her. Denne omstillingen krever litt av oss. Det krever forandring, og det er jo aldri enkelt. Men vi prøver å støtte løsninger som gjør det enklere for deg å bli med på omstillingen.
0:00/0:01