Skip to main content
4.3.3

Fremtidsutsikter – Landtransport mot 2050

Norge har blitt et utstillingsvindu internasjonalt for overgangen til utslippsfri persontransport. Bygges disse erfaringene videre på, kan Norge ta en tilsvarende rolle innenfor tyngre transportmidler.

Ferry

Norge leder an

Det vil fortsatt ta noe tid før de utslippsfrie alternativene blir konkurransedyktige, sammenliknet med kjøretøy på diesel. Dette vil skje gradvis for de ulike segmentene etter hvert som produksjonsvolum øker og prisene for hovedkomponenter, som batterier, reduseres.

En viktig forutsetning er at infrastrukturen for alternative drivstoff er økonomisk bærekraftig. Det må være velfungerende verdikjeder fra produksjon og distribusjon, til bruk.

Norge er et foregangsland når det gjelder overgangen til utslippsfri persontransport, og disse erfaringene kan det bygges videre på. Gjøres det, kan Norge ta en tilsvarende rolle innenfor tyngre transportmidler som lastebiler, trekkvogner og turbusser. Varebiler har fått et godt fotfeste i markedet.

Norge har utfordrende topografi og klima, og ved å vise at nullutslippsløsninger fungerer i det kalde nord, kan vi også påvirke utenlandske markeder til å ta i bruk slike løsninger.

Innen veitransport vil Norges primære rolle være å bidra til etterspørsel etter utslippsfrie kjøretøy og ladeinfrastruktur.

I tillegg vil vi bygge opp erfaringer fra etablering og drift av både kjøretøy og ladestasjoner samt at det forventes etableringer på leverandørsiden av utstyr og tjenester knyttet til ladeløsninger.

Avhengig av internasjonal teknologiutvikling

Selv om Norge er et foregangsland, er vi avhengige av teknologiutviklingen internasjonalt.

Endringer i de globale markedene påvirker utviklingstempoet i den norske transportsektoren. Samtidig vil overgangen til utslippsfri drift i Norge bidra til å bygge opp marked, kunnskap og erfaringer som blant annet forventes å føre til etableringer på leverandørsiden, av utstyr og tjenester knyttet til ladeløsninger.

Dette skaper konkurransekraft og vil ruste Norge til å møte internasjonale krav, føringer og økte leveranser av utslippsfrie løsninger.

Truck

Digitalisering og autonomi – sentralt mot 2050

Mot 2050 vil data og digitalisering være sentralt i overgangen til nullutslippsløsninger for landtransport. Denne type datainnhenting kan optimalisere driften. Samtidig baner det vei for større trender og konsepter, som delingsmobilitet, samhandlende intelligente transportsystemer, automatisering og autonomi.

Digitalisering vil gjøre det mulig å bedre koblingen mellom transportmidler, infrastruktur og brukere i et transportsystem. Teknologisk og strukturell innovasjon kan få stor betydning for koordineringen av transportsystemet og gi effekter på blant annet kapasitetsutnyttelse og effektivitet.

Marie - Markedssjef Landtransport
Vi har tatt viktige steg, særlig innenfor tungtransport. Vi ser nå et mye bredere utvalg av bilmodeller. Samtidig er det sånn at transportomfanget øker. Det vi ønsker oss, og ser at det er behov for, er gode logistikk- og autonomi-løsninger. Som begrenser omfanget, samtidig som vi erstatter det fossile med nullutslippsteknologi. Det store steget ser vi særlig fordi internasjonale bilprodusenter begynner å oppskalere produksjonslinjene sine for el-alternativene. Og da er det også mye større valgmulighet i markedet. Det blir mer relevant for flere transportører. Målet er jo å kutte utslipp. Å få til varig endring som som står seg på sikt. Det vi hører fra markedet, er at nullutslippsløsningene er i serieproduksjon. Også innenfor tungtransport. Og de er såpass gode, at når sjåførene tar det i bruk, så er det en helt annen arbeidshverdag. Og da ønsker de gjerne ikke å gå tilbake til det tradisjonelle, fossile alternativet.
0:00/0:01