Skip to main content
4.3.4

Et marked i endring – Nullutslippskjøretøy endrer hverdagen

Enova etablerte i 2017 et støtteprogram for lastebiler, busser og anleggsmaskiner med nullutslipp. Forset Grus er en av de mange virksomhetene som har tatt utfordringen og gjort maskinparken sin mer klimavennlig.

Situasjonen i markedet

I 2018 var 0,2 prosent av førstegangsregistrerte lastebiler nullutslippskjøretøy. Tall fra Statens Vegvesen viser at i 2023 er tallet 12,1 prosent (Oppdatert status på nullutslippskjøretøy - Statens vegvesen).

Den viktigste driveren for den teknologiske utviklingen av varebiler, lastebiler og busser er EUs krav og direktiver knyttet til reduksjon av nye kjøretøys CO2-utslipp i 2025 og 2030, og det offentliges krav ved offentlige innkjøp.

EUs lovkrav har ført til en stor satsing på den teknologiske utviklingen av batterielektriske kjøretøy til nyttetransport. Hydrogen har kommet kortere i utviklingsløpet, men flere produsenter utvikler løsninger som kan komme på markedet i løpet av få år.

Utfordringen med elektrifisering av tunge kjøretøy har i første rekke vært kostnader og rekkevidde for tunge biler med nyttelast. Tilgang på ladeinfrastruktur har også vært en utfordring. Lokal og regional distribusjon med tilgjengelige lademuligheter har vært første skritt i retning å ta i bruk nullutslipps lastebiler.

De siste årene har det også kommet lastebiler på markedet med lengre rekkevidde beregnet for langtransport.

Oslo Hub

Enovas innsats

Ved oppstarten av Enovas støtteprogram i 2017 var det svært få tilgjengelige tyngre elektriske kjøretøy. Støtten de første årene var beskjeden, men ved omlegging av støtteprogrammet i 2021, som sammenfalt med en gryende utvikling av modeller i markedet, kom aktørene i gang.

Siden 2017 har Enova støttet totalt 965 elektriske lastebiler og i 2023 alene støttet vi 507 lastebiler.

Det har vært en god utvikling i markedet siden 2021 og Enovas investeringsstøtte har vært et godt bidrag til utviklingen. Støtten har gjort det økonomisk mulig for mange lastebileiere å investere i slike relativt kostbare kjøretøy, og gitt disse mulighet til å bygge kunnskap og erfaring om god drift av batterielektriske lastebiler.

Enova har også støttet ca. 1 400 lastebiler på biogass, og åtte hydrogen-drevne lastebiler, der fire av disse er på veien.

Endringer i markedet

I løpet av 2023 har det kommet flere bilmodeller på markedet og nye ladestasjoner er under bygging. Utviklingen går riktig vei, og det legges nå til rette for at omstillingshastigheten skal kunne øke i tiden fremover. 

Enovas støtte til tyngre kjøretøy er ett av flere virkemidler som må til for å sikre en rask omlegging til utslippsfrie alternativer.

Enova har i 2023 utarbeidet støtteprogram for underveislading. Støtteprogrammet bygger på Statens Vegvesens behovsplan som er utarbeidet i samarbeid med Enova og Nye Veier. I 2023 støttet Enova 19 ladestasjoner mellom de største byene i Sør- Norge med rett over 100 ladepunkter.

Interessen i markedet viser at markedet har troen på at elektriske lastebiler kommer for fullt.

Lastebiler - vei

Forset Grus viser vei

Forset Grus i Trondheim har blikket rettet fremover mot det grønne skiftet, og har tatt et klart valg. Anleggsmaskiner og lastebiler skal over på elektrisk kraft, og maskinparken skal bli utslippsfri.

De ansatte i Forset Grus er stolte over å arbeide i en bedrift som er villig til å gå i front.

Bedriften reduserer sine klimagassutslipp og de sparer penger på redusert energiforbruk. I tillegg er sjåførene svært tilfredse med det nye arbeidsmiljøet i de elektriske kjøretøyene. Det er en ny stille arbeidshverdag, som øker både trivselen og sikkerheten.